Pravidla chování dodavatele

Základní hodnoty jsou ve společnosti McDonald's nedílnou součástí našeho podnikání a očekáváme, že naši dodavatelé budou tyto hodnoty respektovat a podporovat. Naší snahou je rozvíjet a posilovat partnerství založená na transparentnosti, spolupráci a vzájemném respektu. Jsme si vědomi toho, že naši dodavatelé jsou nezávislé podniky se svými vlastními zaměstnanci. Jednání našich obchodních partnerů však může být ztotožňováno se společností McDonald's, což ovlivňuje naše dobré jméno a důvěru, kterou jsme si vybudovali u svých zákazníků a jiných osob. Jsme si vědomi skutečnosti, že dodavatelé působí v různých právních a kulturních prostředích po celém světě. Naším minimálním požadavkem je, aby všichni dodavatelé a jejich provozovny splňovaly normy a podporovaly principy uvedené v těchto Pravidlech, jejichž cílem je dále podpořit závazek společnosti McDonald's ke všem aspektům udržitelnosti (etické, environmentální a ekonomické). Navštivte stránky www.aboutmcdonalds.com, kde se můžete dozvědět více o závazku společnosti McDonald's jednat s ohledem na udržitelnost.

Ustanovení Pravidel jsou míněna jako doplněk, nikoli jako náhrada ustanovení všech právních dohod a smluv mezi dodavatelem a společností McDonald's a všemi jejími přidruženými organizacemi. Očekáváme, že dodavatelé zajistí, aby jejich dodavatelský řetězec, včetně všech subdodavatelů a třetích stran, jako jsou pracovní agentury, dodržoval normy obsažené v těchto Pravidlech. Tato Pravidla nezakládají žádná práva třetích stran ani výhody pro dodavatele, subdodavatele, jejich příslušné zaměstnance nebo jakoukoliv jinou stranu.

Lidská práva

 • VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV OSN: Očekáváme, že naši dodavatelé budou jednat způsobem, který respektuje lidská práva, jak jsou stanovena ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN. Dodavatelé budou dále prosazovat níže uvedené pracovní postupy:
 • SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ: Dodavatelé budou respektovat práva pracovníků sdružovat či nesdružovat se v libovolné skupině, jejíž existence je dovolena v souladu s platnými zákony a předpisy.
 • ZAMĚSTNANECKÝ STATUS: Dodavatelé budou zaměstnávat pracovníky, kteří mají zákonné povolení pracovat v daném místě a provozovně, a budou odpovědní za ověření pracovních povolení zaměstnanců prostřednictvím vhodné dokumentace.
 • POSTUPY PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ: Dodavatelé nebudou využívat žádnou formu otrocké a nucené práce, práce oproti závazku či nedobrovolné práce ve vězení. Nebudou se podílet na obchodování s lidmi nebo vykořisťování či dovozu zboží poskvrněného otrockou prací nebo obchodováním s lidmi. Nebudou zadržovat doklady totožnosti vydané vládou, cestovní pasy nebo pracovní povolení svých zaměstnanců jako podmínku zaměstnání.
 • ZÁKAZ DISKRIMINACE A SPRAVEDLIVÉ ZACHÁZENÍ: Dodavatelé budou podporovat a udržovat pracoviště, kde nedochází k diskriminaci, a budou se svými zaměstnanci zacházet spravedlivě, důstojně a s úctou. Nebude tolerováno žádné fyzické, sexuální, psychické či verbální obtěžování.
 • PRACOVNÍ DOBA A DNY ODPOČINKU: Zaměstnanci budou mít právo na minimálně jeden volný den každých sedm dní a jakákoliv práce přesčas bude dobrovolná. Pokud to místní zákony umožňují, zaměstnanci mohou dobrovolně pracovat přesčas ve dnech odpočinku za předpokladu, že jim bude umožněno čerpat minimálně jeden den volna během následujících sedmi dnů. Po sobě jdoucí pracovní dny nepřekročí 21 dní bez čerpání dne odpočinku.
 • ZAMĚSTNÁVÁNÍ NEZLETILÝCH: Dodavatelé zajistí, aby během výroby a distribuce jejich zboží a služeb nebyla využita žádná práce nezletilých. Nezletilou je jakákoliv osoba, která nedosáhla minimálního věku pro zaměstnání podle zákonů země, kde se příslušná provozovna nachází, nebo v případě absence zákonů, osoba, která nedosáhla minimální věku pro ukončení povinné školní docházky. Dodavatelé nebudou zaměstnávat nikoho mladšího 14 let bez ohledu na minimální povolený věk pro nástup do zaměstnání v dané zemi.
 • MZDY A BENEFITY: Dodavatelé zajistí, aby jejich pracovníci dostávali zákonnou mzdu, a to včetně přesčasů, příplatků a rovnocenné mzdy za stejnou práci bez jakékoliv diskriminace. Ze mzdy nebudou strhávány žádné disciplinární srážky.

Pracovní prostředí

Dodavatelé zajistí, aby všichni pracovníci obdrželi informace a prošli školením o havarijních plánech a bezpečných pracovních postupech. Dodavatelé musejí navíc mít zavedený systém, který předchází potenciálním rizikům bezpečnosti, zdraví a zajištění zaměstnanců, tato rizika odhaluje a reaguje na ně.

Environmentální management

Dodavatelé jsou odpovědní za řízení, měření a minimalizování dopadů svých provozoven na životní prostředí. Konkrétní oblasti zaměření zahrnují emise, omezení a využití odpadu a nakládání s odpadem, využití vody a odpadní vodu a emise skleníkových plynů.

Obchodní integrita

 • DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ: Obchodní činnost dodavatelů musí být v souladu s platnými zákony a předpisy zemí a jurisdikcí, kde tito dodavatelé působí. Tato Pravidla se týkají také činností v oblastech, kde se vyrábí zboží dodavatelů a kde jsou prováděny související služby a kde toto zboží vstupuje do dodavatelského řetězce.
 • ZÁKAZ KORUPCE: Dodavatelé se nebudou podílet na žádné formě úplatkářství, provizí, korupce, vydírání a zpronevěry. Dodavatelé nebudou podnikat žádné kroky, které by porušily nebo způsobily, že by společnost McDonald's porušila jakékoliv platné protikorupční zákony nebo předpisy, včetně amerického zákona Foreign Corrupt Practices Act.
 • AUDITY A POSOUZENÍ: Společnost McDonald's si vyhrazuje právo ověřit dodržování těchto pravidel. Audity jsou kontroly provozoven, které zahrnují pohovory se zaměstnanci a revizi záznamů a obchodních zvyklostí dodavatele. Tyto audity jsou prováděny společností McDonald's nebo jí pověřenou kontrolní společností. Jestliže audit odhalí porušení těchto Pravidel, dodavatel neprodleně zjedná nápravu ke spokojenosti společnosti McDonald's.
 • ÚČETNÍ KNIHY A ZÁZNAMY: Dodavatelé povedou přesné a transparentní účetní knihy, záznamy a vyúčtování, které dokazují dodržování platných zákonů a předpisů a těchto Pravidel.
 • ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI: Dodavatelé budou chránit informace společnosti McDonald's tím, že je budou udržovat v bezpečí, omezí k nim přístup a zabrání, aby se o nich veřejně mluvilo nebo byly zveřejňovány. Tyto požadavky platí i po skončení obchodního vztahu mezi dodavatelem a společností McDonald's.
 • MECHANISMUS ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI: Dodavatelé vytvoří interní programy, které budou řešit hlášení pracovních stížností, a to včetně anonymních hlášení.
 • OCHRANA OSOB, KTERÉ NAHLÁSÍ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ: Dodavatelé neprodleně oznámí skutečné nebo domnělé porušení zákona, těchto Pravidel, Norem obchodního chování pro zaměstnance McDonald's nebo dokumentu McDonald's Supplier Guidance Document (Pokyny pro dodavatele společnosti McDonald's). Sem patří také porušení výše uvedených předpisů ze strany jakéhokoliv zaměstnance nebo zástupce, který jedná jménem dodavatele nebo společnosti McDonald's. Tyto programy budou chránit totožnost ohlašovatele a chránit ho před odvetnými opatřeními.
 • DALŠÍ NORMY: Kromě dodržování těchto Pravidel jsou dodavatelé odpovědní za dodržování dokumentu McDonald's Supplier Guidance Document a musejí se seznámit s Normami obchodního chování pro zaměstnance společnosti McDonald's a podporovat je.

Přihlášení k odběru newsletteru