Informace k oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Na základě povinností vyplívajících ze směrnice EU 2019/1937 a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“), je společnost McDonald's ČR spol. s r.o. (dále jen „Společnost“) povinna vést vnitřní oznamovací systém jejímž prostřednictvím je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo porušuje zákon, právní předpis nebo stanovený předpis Evropské unie (např. v oblasti daňové, ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti potravin, ochrany osobních údajů a soukromí, hospodářské soutěže apod.)

Vnitřní oznamovací systém a příslušná osoba

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může využít osoba, která pro Společnost vykonává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, odbornou praxi nebo stáž. Ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vylučujeme možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro Společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení je možné podat písemně, a to zasláním na adresu sídla Společnosti či do schránky Společnosti s označením příslušné osoby, e-mailem na e-mailovou adresu prevence@cz.mcd.com spravovanou příslušnou osobou, nebo ústně na tel. čísle příslušné osoby: +420 722 930 300. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v sídle Společnosti, a to v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Příslušnou osobou určenou Společností podle § 9 odst. 1 Zákona je osoba na pozici Legal Manager CZ, SK Společnosti.

V případě obdržení oznámení neobsahující identifikační údaje jako je jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor vedoucí k ověření totožnosti není možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními.

Oznamovatel se se svým oznámením může obrátit i na Ministerstvo spravedlnosti ČR skrze externí oznamovací systém.

Přihlášení k odběru newsletteru